นายสมศักดิ์ ไชยชมภู
ผู้อำนวยการกองกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ทำเนียบสภา อบจ.เชียงราย

ข่าวสารกองกิจการสภา

Online now

We have one guest and no members online

     

  ทำเนียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

     
   
  นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
     
     
 นายอัมรินทร์ มณีรัตน์
รองประธานสภา อบจ.เชียงราย
   นายเสน่ห์ ปัญญาดี
รองประธานสภา อบจ.เชียงราย
     
   
            ร.ต.อ.ดอน สมควร
      เลขานุการสภา อบจ.เชียงราย
 
              
   ทำเนียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เขตอำเภอ  เมือง
        
  1. เทศบาลนครเชียงราย (เฉพาะตำบลริมกก ตำบลเวียงตำบลรอบเวียง หมู่ที่ 23)
2. ตำบลริมกก 
 นายอัมรินทร์ มณีรัตน์
เขตเลือกตั้งที่ 1
   
          
   

1. เทศบาลนครเชียงราย (เฉพาะตำบลรอบเวียง หมู่ที่ 2,4,5,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,22,25 และ 26)

2. ตำบลรอบเวียง(เฉพาะหมู่ที่ 2,3,5นอกเขตเทศบาลนครเชียงราย)

 
  นางทรงศรี คมขำ
เขตเลือกตั้งที่ 2
   
          
  1. เทศบาลตำบลสันทราย

2. ตำบลท่าสาย(เฉพาะหมู่ที่ 1,2,3,4,5,7,8,9,10 และ 13)

3. เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

4. เทศบาลนครเชียงราย (เฉพาะตำบลรอบเวียง หมู่ที่ 1 และ 3 และตำบลสันทราย หมู่ที่ 6 และ 13) 

  นายสะอาด ปัญญาดี
เขตเลือกตั้งที่ 3
   
          
   

1. ตำบลดอยลาน

2. ตำบลห้วยสัก

3. ตำบลท่าสาย (เฉพาะหมู่ที่ 6,11,12)

 
  นายวัชรพงศ์  ปิโย
เขตเลือกตั้งที่ 4
   
                                                                 
   
   

1. ตำบลห้วยชมพู

2. ตำบลแม่กรณ์

3. ตำบลดอยฮาง

4. ตำบลรอบเวียง (เฉพาะหมู่ที่ 1 และ 4  นอกเขตเทศบาลนครเชียงราย) 

  นายสิทธิการ หวันแก้ว
เขตเลือกตั้งที่ 5
   
        
  1. เทศบาลตำบลแม่ยาว
2. เทศบาลตำบลบ้านดู่
 
  นายสมนึก ใจจักร์
เขตเลือกตั้งที่ 6
   
        
   

1. ตำบลแม่ข้าวต้ม

2. เทศบาลท่าสุด

3. เทศบาลตำบลนางแล
 
  นายกิติชัย อิ่นสุวรรณ
เขตเลือกตั้งที่ 7
   
     

   ทำเนียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

เขตอำเภอ  เวียงป่าเป้า

  1. ตำบลสันสลี

2. ตำบลเวียงและเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

3. ตำบลบ้านโป่ง

4. ตำบลป่างิ้ว(เฉพาะหมู่ที่ 1,2,4,5,9,13,15 และ 16    

 นายสมเพชร วงษา
เขตเลือกตั้งที่ 1
 

 

 
     
   

1. ตำบลเวียงกาหลง

2. ตำบลแม่เจดีย์ และเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

3. ตำบลแม่เจดีย์ใหม่

4. ตำบลป่างิ้ว (เฉพาะหมู่ที่ 3,6,7,8,10,11,12 และ 14)

 
 
  นายพิเชษฐ์ สุหอม
เขตเลือกตั้งที่ 2
 

 

 
        
    ทำเนียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เขตอำเภอ  แม่จัน
  1. ตำบลป่าตึง
2. ตำบลป่าซาง
 

นายประเสริฐ ชุ่มเมืองเย็น
เขตเลือกตั้งที่ 1 

   
     
  1. ตำบลศรีค้ำ

2. ตำบลแม่คำและเทศบาลตำบลแม่คำ

3. ตำบลป่าไร่

4. ตำบลจอมสวรรค์

5. เทศบาลตำบลจันจว้า 
นายเสน่ห์ ปัญญาดี
เขตเลือกตั้งที่ 2 
   
     
 

1. ตำบลแม่จันและเทศบาลตำบลแม่จัน

2. ตำบลสันทราย และเทศบาลตำบลสันทราย

3. ตำบลท่าข้าวเปลือก

4. ตำบลจันจว้า(เฉพาะตำบลจันจว้า)

ส.ต.ต.ชมชาติ กัปปะหะ
เขตเลือกตั้งที่ 3 
   
     
    ทำเนียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เขตอำเภอ  พาน
  1. ตำบลเมืองพาน และเทศบาลตำบลเมืองพาน
2. ตำบลป่าหุ่ง 
 นายอำพล เวียงสิมา
เขตเลือกตั้งที่ 1 
   
     
   

1. ตำบลธารทอง

2. ตำบลทรายขาว

3. ตำบลสันกลาง

4. ตำบลเจริญเมือง
 
 นายสวัสดิ์ แสงบุญ
เขตเลือกตั้งที่ 2 
   
     
   

1. ตำบลสันมะเค็ด

2. ตำบลแม่อ้อ

3. ตำบลดอยงาม

4. ตำบลสันติสุข
 
 นายจิรายุ เผ่ากา
เขตเลือกตั้งที่ 3 
   
     
   

1. ตำบลม่วงคำ

2. ตำบลทานตะวัน

3. ตำบลแม่เย็น

4. ตำบลหัวง้ม

5. ตำบลเวียงห้าว
 
นางอิสราง อุดม
เขตเลือกตั้งที่ 4 
   
     
     ทำเนียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เขตอำเภอ  แม่สรวย
   

1. ตำบลแม่สรวย  และเทศบาลตำบลแม่สรวย

2. ตำบลวาวี

3. ตำบลแม่พริก 
 ว่าที่ร.ต.จีรศักดิ์ จูเปาะ
เขตเลือกตั้งที่ 1 
   
     
 

1. ตำบลป่าแดด

2. ตำบลศรีถ้อย

3. ตำบลเจดีย์หลวง  และเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

4. ตำบลท่าก๊อ

 

 นางสาวอัญรัตน์ จอมวุฒิ
เขตเลือกตั้งที่ 1
   
        
  ทำเนียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เขตอำเภอ  แม่ฟ้าหลวง
   

1. ตำบลแม่ฟ้าหลวง

2. ตำบลเทอดไทย
 
 นายฉัตรชัย อภิสุนทรกุล
เขตเลือกตั้งที่ 1 
   
     
   

1. ตำบลแม่สลองนอก

2. ตำบลแม่สลองใน
 
 นางสาวอมรรัตน์ รัตนาชัย
เขตเลือกตั้งที่ 2 
   
         
  ทำเนียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เขตอำเภอ  เทิง
   

1. ตำบลงิ้ว

2. ตำบลปล้อง และเทศบาลตำบลบ้านปล้อง

3. ตำบลแม่ลอย

4. ตำบลเชียงเคี่ยน

5. ตำบลหนองแรด

6. ตำบลศรีดอนชัย 
นายบุญตัน เสนคำ
เขตเลือกตั้งที่ 1
   
     
   

1. ตำบลเวียง และเทศบาลตำบลเวียงเทิง

2. ตำบลตับเต่า

3. ตำบลหงาว

4. ตำบลสันทรายงาม 
 นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์
เขตเลือกตั้งที่ 2 
   
        
ทำเนียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เขตอำเภอ  เชียงของ
 

1. ตำบลเวียง และเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

2. ตำบลสถาน

3. ตำบลริมโขง

4. ตำบลศรีดอนชัย(เฉพาะ หมู่ที่ 2,3,4,7,8,10,12,14,15 และ 16)

 นายวสุพล จตุรคเชนทร์เดชา
เขตเลือกตั้งที่ 1
   
       
   

1. ตำบลห้วยซ้อ

2. เทศบาลตำบลบุญเรือง

3. ตำบลครึ่ง

4. ตำบลศรีดอนชัย(เฉพาะ หมู่ที่ 1,5,6,9,11,13,17 และ 18) 

 นายพงศทร ชยาตุลชาต
เขตเลือกตั้งที่ 2 
   
         
   ทำเนียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เขตอำเภอ  แม่สาย
   

1. ตำบลแม่สาย

2. เทศบาลตำบลแม่สาย
 
 นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
เขตเลือกตั้งที่ 1 
   
       
   

1. ตำบลเกาะช้าง

2. ตำบลศรีเมืองชุม

3. เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
 
 นายบัณฑิต สุรินเปา
เขตเลือกตั้งที่ 2 
   
        
   

1. ตำบลบ้านด้าย

2. ตำบลโป่งผา

3. ตำบลโป่งงาม

4. ตำบลห้วยไคร้
 
 นายอนุภาส ปฏิเสน
เขตเลือกตั้งที่ 3 
   
         
   ทำเนียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เขตอำเภอ  เวียงแก่น
 

ทุกตำบลในเขตพื้นที่อำเภอ

1. ตำบลม่วงยาย

2. ตำบลปอ

3. ตำบลหล่ายงาว
4. ตำบลท่าข้าม 

 
  ร.ต.อ.ดอน สมควร
เขตเลือกตั้งที่ 1 
   
         
   ทำเนียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เขตอำเภอ  เวียงแก่น
   

ทุกตำบลในเขตพื้นที่อำเภอ

1. ตำบลปงน้อย

2. ตำบลโชคชัย

3. ตำบลหนองป่าก่อ
 

นายคณิสร จันทราพูน
เขตเลือกตั้งที่ 1 

   
         
   ทำเนียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เขตอำเภอ  เวียงเชียงรุ้ง
   

ทุกตำบลในเขตพื้นที่อำเภอ

1. ตำบล ดงมหาวัน

2. ตำบลทุ่งก่อ

3. ตำบลป่าซาง
 
 นายปภาน นัยติ๊บ
เขตเลือกตั้งที่ 1
   
          
      ทำเนียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เขตอำเภอ  เวียงชัย
   

ทุกตำบลในเขตพื้นที่อำเภอ

1. ตำบลเวียงชัย

2. ตำบลเมืองชุม

3. ตำบลเวียงเหนือ

4. ตำบลผางาม

5. ตำบลดอนศิลา
 
 นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์
เขตเลือกตั้งที่ 1
   
         
   ทำเนียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เขตอำเภอ  ป่าแดด
   ทุกตำบลในเขตพื้นที่อำเภอ

 

1. ตำบลป่าแดด

2. ตำบลป่าแงะ

3. ตำบลโรงช้าง

4. ตำบลศรีโพธิ์เงิน

5. ตำบลสันมะค่า
 
 นายประสิทธิ์ ท้าวชัยมูล
เขตเลือกตั้งที่ 1 
   
         
   ทำเนียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เขตอำเภอ  แม่ลาว
   

1. ตำบลดงมะดะ

2. ตำบลจอมหมอกแก้ว

3. ตำบลโป่งแพร่

4. ตำบลป่าก่อดำ

5. ตำบลบัวสลี
 
 นายสมชาติ ขวัญชัย
เขตเลือกตั้งที่ 1 
   
         
    ทำเนียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เขตอำเภอ  พญาเม็งราย
   

ทุกตำบลในเขตพื้นที่อำเภอ

1. ตำบลเม็งราย

2. ตำบลแม่เปา

3. ตำบลแม่ต๋ำ

4. ตำบลตาดควัน

5. ตำบลไม้ยา
 
 นายจิตติ วันไชยธนวงศ์
เขตเลือกตั้งที่ 1 
     
    ทำเนียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เขตอำเภอ  เชียงแสน
 

ทุกตำบลในเขตพื้นที่อำเภอ

1. ตำบลเวียง

2. ตำบลป่าสัก

3. ตำบลบ้านแซว

4. ตำบลศรีดอนมูล

5. ตำบลแม่เงิน

6. ตำบลโยนก
 นายสุวัฒน์ ตระกูลโรจน์
เขตเลือกตั้งที่ 1 
     
    ทำเนียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เขตอำเภอ  ขุนตาล
   

ทุกตำบลในเขตพื้นที่อำเภอ

1. ตำบลป่าตาล

2. ตำบลต้า

3. ตำบลยางฮอม

นายฑราวุธ กันทะเขียว
เขตเลือกตั้งที่ 1