นายสมศักดิ์ ไชยชมภู
ผู้อำนวยการกองกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ทำเนียบสภา อบจ.เชียงราย

ข่าวสารกองกิจการสภา

Online now

We have 5 guests and no members online

 

พันธกิจ (Mission) กองกิจการสภา อบจ.เชียงราย

๑. การแปลงนโยบายของผู้บริหารไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมเป็นผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. การประสานในการนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของฝ่ายนิติบัญญัติ ต่อฝ่ายบริหารให้การบริหารงานประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนในท้องถิ่น

๓. การประสานอำนวยความสะดวกแก่ฝ่ายนิติบัญญัติในการดำเนินงานตามภารกิจในวงงานของกิจการสภา อันเป็นผลเอื้อต่อการบริหารงานของฝ่ายบริหาร

๔. การวางแผน ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ

๕. การสร้างเครือข่ายในการทำงาน เพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานร่วมกันกับภาคประชาสังคม และภาคส่วนราชการ

๖. การพัฒนางานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย สอดคล้องกับนโยบายผู้บังคับบัญชา มิให้เกิดความล่าช้า ให้เป็นผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

๗. การพัฒนารูปแบบและวิธีการการประสานงาน เพื่อสิทธิประโยชน์ของฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติ และประชาชน

๘. การสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีวิสัยทัศน์ในการทำงาน มีการทำงานเชิงรุกในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัฒน์เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๙. การสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ตระหนักในหน้าที่ มีจิตสำนึกที่ดีต่อองค์กรและการให้บริการที่ดี

๑๐. การสนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับทุกฝ่าย อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๑. การสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัว เพื่อประหยัดเวลาและงบประมาณ