นายสมศักดิ์ ไชยชมภู
ผู้อำนวยการกองกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ทำเนียบสภา อบจ.เชียงราย

ข่าวสารกองกิจการสภา

Online now

We have 2 guests and no members online


วิสัยทัศน์
(Vision) กองกิจการสภา อบจ.เชียงราย

“ ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย สร้างเครือข่ายการทำงาน มุ่งมั่นในบริการที่ดี “

ขอบเขตการดำเนินงาน

     - แปลงนโยบายของผู้บริหารสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

     - ประสานความร่วมมือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ส่วนราชการภายในและภายนอกองค์กร เสริมสร้างเครือข่ายการทำงาน มุ่งเน้นการให้บริการที่ดีแก่ทางราชการและประชาชน

 

ค่านิยมหลัก

     - ประสานความร่วมมือเน้นการมีส่วนร่วม ให้บริการที่ดีเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

 

เป้าหมายอันสูงสุด

     - งานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย นโยบายของผู้บริหาร เป็นผลดีแก่ทางราชการและประชาชนในท้องถิ่น