นายสมศักดิ์ ไชยชมภู
ผู้อำนวยการกองกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ทำเนียบสภา อบจ.เชียงราย

ข่าวสารกองกิจการสภา

Online now

We have one guest and no members online

    

โครงสร้างอัตรากำลัง
 
  นายสมศักดิ์  ไชยชมภู
ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
 ฝ่ายประชุมสภาฯ
     
   ฝ่ายกิจการสภาฯ
    
   
 นางจิตรา  กาวี
หัวหน้าฝ่ายประชุมสภา
 นางสายสมร  ชื่นใจ
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
   
 นางจิตรลดา  โนสุ
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
 นายณรงค์ศักดิ์  ขันทะ
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
   
 นางสาวปารณีย์  เกื้อทวีกูล
นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ
 นางอุไร  สุภาวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการ
   
 น.ส.รัชนีกร  ชัยสนิท
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 น.ส.จุฑาทิพย์ ชัยศรีสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

     

          ฝ่ายการประชุมสภาฯ

          1. งานสถิติข้อมูลการประชุมสภาและคณะกรรมการต่างๆ
          2. งานเลขานุการประธานสภาฯรองประธานสภาฯ
          3. งานประสานหน่วยงาน องค์กรเครือข่ายภาคประชาชน
          4. งานช่วยเหลืองานข้อสอบถามของสมาชิกสภา อบจ.
          5. งานเผยแพร่ความรู้ ระเบียบกฎหมาย
          6. งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานการประชุมสภา อบจ.
          7. งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมการรับฟังการประชุมสภา อบจ.
          8. งานถ่ายทองเผยแพร่ข้อมูลการประชุมสภา อบจ.
          9. งานเลขานุการคณะกรรมการสามัญประจำสภา อบจ.
        10. งานกิจกรรมสภาสัญจรพบประชาชน
        11. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

        ฝ่ายกิจการสภาฯ
          1. งานสิทธิและสวัสดิการของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
          2. งานทะเบียนและบัตรประจำตัวสมาชิกสภา
          3. งานหนังสือรับรอง
          4. งานทะเบียนประวัติสมาชิกสภา อบจ.
          5. งานจัดทำแผนพัฒนาและแผนงานกองกิจการสภา
          6. งานจัดทำงบประมาณกองกิจการสภา
          7. งานทะเบียนกลาง
          8. งานธุรการ
          9. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของสมาชิกสภา อบจ.
        10. งานยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ต่อ ป.ป.ช.
        11. งานจัดทำข้อมูลผลการปฏิบัติงาน
        12. งานจัดหาและจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ
        13. งานจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
        14. งานพัฒนาบุคลากรและสมาชิกสภา อบจ.
        15. งานสวัสดิการบุคลากรในกองกิจการสภา อบจ.
        16. งานส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
        17. งานสร้างความรู้เผยแพร่ความรู้ให้ประชาชน
        18. งานส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มองค์กรผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป
        19. งานส่งการพัฒนาและสร้างเครือข่ายการพัฒนาท้องถิ่น
        20. งานประชาพิจารณ์
        21. งานเกี่ยวกับการประเมินกองกิจการสภา อบจ.และหน่วยงานอื่น
        22. งานรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ
        23. งานชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน
        24. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย